Hera USA

mghera13-13-t_1

MAG HERA H1 556 TAN 10RD

mghera13-13-od_1

MAG HERA H1 556 OD 10RD

mghera13-12-t_1

MAG HERA H2 556 TAN 20RD

mghera13-12-od_1

MAG HERA H2 556 OD 20RD

mghera13-12-b_1

MAG HERA H2 556 BLK 20RD

mghera13-11-t_1

MAG HERA H3T GEN 2 556 30RD TAN

mghera13-11-od_1

MAG HERA H3T GEN 2 556 30RD ODG

mghera13-11-b_1

MAG HERA H3T GEN 2 556 30RD BLK

HERA CQR47 BUTTSTOCK OD GREEN

HERA CQR47 BUTTSTOCK TAN

HERA CQR47 BUTTSTOCK BLK CA VERSION

HERA CQR47 BUTTSTOCK BLK

hera12-14ca_1

HERA CQR BUTTSTOCK ODG CA VERSION

hera12-14_1

HERA CQR BUTTSTOCK OD GREEN

hera12-13ca_1

HERA CQR BUTTSTOCK TAN CA VERSION

hera12-13_1

HERA CQR BUTTSTOCK TAN

hera12-12ca_1

HERA CQR BUTTSTOCK BLK CA VERSION

hera12-12-03_1

HERA CQR STOCK SPACER 2" BLK

hera12-12-02_1

HERA CQR STOCK SPACER 1.5" BLK

hera12-12-01_1

HERA CQR STOCK SPACER 1" BLK

hera12-12_1

HERA CQR BUTTSTOCK BLK

hera11-09-09_1

HERA HGFA HERA FRONT GRIP ADJ ODG

hera11-09-08_1

HERA HGFA HERA FRONT GRIP ADJ TAN

hera11-09-07_1

HERA HFGA HERA FRONT GRIP ADJ BLK

hera11-09-06ca_1

HERA CQR FRONT GRIP OD CA VERSION

!